..
...................................................p a r t i c i p a n t s................................................
     


Prashant Babu



Hanoz Chhoga
 
Vinit Parikh
 
 


Binaisha Mistry


Kevin Jacob Kurian


Ashmita Menon

 
Sumit Bhagwanani
   
Sonam Jadhav


Anand Bhatt


Jamsheed Dastoor

 
   
Misha Sen P.


Maya Chandrabhanu



Taryn Correya

 
Reshma Menon
 
 


Shahnaz Vankadia

 
kids at work
p a r t i c i p a n t s    a t    t h e    o t h e r   e n d

back